STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, KŘIVOKLÁT

Vzdělávání v oborech Lesnictví, Veterinářství, Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů a Truhlář

Veterinářství (43-41-M/01)

Základní informace:

Délka přípravy: 4 roky
Forma studia: denní
Obory jsou určeny: pro chlapce a dívky
Podmínky přijetí: úspěšné ukončení ZŠ devátým ročníkem
Přijímací řízení: ano - přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky s váhou 60%
Ochranné pracovní prostředky: jsou žákům poskytovány
Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška
Zdravotní podmínky: požaduje se zdravotní způsobilost ke studiu potvrzená lékařem
Možnosti dalšího studia: vysoké školy a vyšší odborné školy veterinárního zaměření

Charakteristika oboru:

  • Uplatní se v komplexu veterinárních činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů i samostatně podnikatelské činnosti. Veterinární asistenti mohou pomáhat veterinárním lékařům zejména při kontrole dodržování veterinárních podmínek v chovu zvířat, ve výrobě a zpracování živočišných produktů, při prohlídce jatečních zvířat a masa apod.
  • Absoloventi oboru mají možnost získat kromě maturity řidičské oprávnění skupiny B, myslivecké zkoušky a příslušné osvědčení, jež je opravňuje k výkonu odborných činností (např. inseminační kurz apod.)
  • Součástí přípravy je odborná učební praxe na pracovištích chovu skotu, africké zvěře a drůbeže České zemědělské univerzity v Praze, školní zemědělský podnik Lány a v ambulancích veterinárních lékařů.

    Uplatnění absolventů v oboru:

      Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní jako veterinární technici (veterinární asistenti) při preventivní, dozorové, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti ve státní správě, v podnicích a institucích. Jedná se o komplex veterinárně technických činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů. Absolventi se mohou také uplatnit v chovech hospodářských a exotických zvířat, při zpracování živočišných produktů, v laboratořích, při výrobě a distribuci krmiv, v pojišťovnictví, na referátech ochrany přírody a životního prostředí, v oblasti marketingu a managementu, ve firmách zacházejících se zdravotnickým materiálem a ve státní správě obecně. Mohou také samostatně podnikat. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách zejména v oborech veterinárních a zemědělských, ale i v jiných oborech s přírodovědným zaměřením.

Učební plán:

Teoretické předměty - Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Občanská nauka, Tělesná výchova, Fyzika, Chemie, Informační a komunikační technologie, Technologie, Ekonomika, Latinský jazyk

Odborné předměty - Biologie, Biochemie, Biochemie, Mikrobiologie a parazitologie, Anatomie a fyziologie zvířat, Výživa a chov zvířat, Veterinární legislativa, Zájmové chovy zvířat, Patologie, Farmakologie, Chirurgie a ortopedie, Laboratorní technika, Reprodukce a inseminace zvířat, Hygiena a technologie potravin, Motorová vozidla

 

Učební plán oboru 43-41-M/01 Veterinářství

 

Název vyučovaného

předmětu

Počet týdenních vyučovacích hodin

celkem

za oblast

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

 

Povinné

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

ČJL

2

2

3

4

11

12

 

Cvičení z českého jazyka

CČJ

0

0

0

1

1

 

Anglický jazyk

ANJ

3

3

3

3

12

13

 

Cvičení z anglického jazyka

CANJ

0

0

1

0

1

 

Občanská nauka

OBN

2

1

1

1

5

5

 

Fyzika

FYZ

1

0

0

0

1

 

9

 

Chemie

CHEM

2

2

0

0

4

 

Biologie

BIO

2

2

0

0

4

 

Matematika

MAT

4

3

3

2

12

13

 

Cvičení z matematiky

CMAT

0

0

1

0

1

 

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

8

 

Informační a komunikační technologie

ICT

1

1

1

1

4

4

 

Ekonomika

EKO

1

1

1

0

3

3

 

Aplikovaná biologie

ABIO

0/1

0/1

0

0

2

6

 

Biochemie

BICH

0

1

0

0

1

 

Mikrobiologie a parazitologie

MIPA

0

0

1/1

1

3

 

Anatomie a fyziologie zvířat

ANFY

2

1/1

0

0

4

18

 

Latinský jazyk

LAJ

1

0

0

0

1

 

Výživa a chov zvířat

VÝCH

2/1

2

1

2/1

9

 

Kynologie

KYN

1

0

0

0

1

 

Zájmové chovy zvířat

ZCHO

1/1

1

0

0

3

 

Patologie

PAT

0

2/1

0

0

3

20

 

Farmakologie

FAR

0

0

1

1

2

 

Reprodukce a inseminace zvířat

REI

0

0

1/1

1/1

     4

 

Nemoci zvířat

NEM

0

2

2/1

2/1

8

 

Chirurgie a ortopedie

CHO

0

0

1/1

0

2

 

Laboratorní technika

LAT

0

0

0

0/1

1

 

Hygiena a technologie potravin

HYTE

0

2

1/1

2/1

7

7

 

Motorová vozidla

MV

0

0

2

0

2

2

 

Učební praxe

PRX

0/2

0/2

0/2

0/2

8

8

 

 

Celkem

32

33

33

30

128

128

 

Volitelné

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičení z anglického jazyka

CAJ

0

0

0

1

1

 

 

Cvičení z matematiky

CMAT

0

0

0

1

1

 

 

Nepovinné

 

 

 

 

 

 

 

 

Myslivost

MYS

0

0

2

0

2

 

Celkem

0

0

2

0

2

Přehled využití týdnů ve školním roce

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

VÝUKA

34

34

34

30

ODBORNÁ PRAXE - UČEBNÍ

2

2

2

2

ODBORNÁ PRAXE – BLOKOVÁ

1

1

1

1

ODBORNÁ PRAXE - INDIVIDUÁLNÍ

2

2

2

-

MATURITNÍ ZKOUŠKA

-

-

-

 2

EXKURZE

1 den

2 dny

2 dny

-

ČASOVÁ REZERVA

1

0

1

0

 

40

40

40

35

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.