Veterinářství (43-41-M/01)

Základní informace:

Délka přípravy: 4 roky
Forma studia: denní
Obory jsou určeny: pro chlapce a dívky
Podmínky přijetí: úspěšné ukončení ZŠ devátým ročníkem
Přijímací řízení: ano - přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky s váhou 60%
Ochranné pracovní prostředky: jsou žákům poskytovány
Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška
Zdravotní podmínky: požaduje se zdravotní způsobilost ke studiu potvrzená lékařem
Možnosti dalšího studia: vysoké školy a vyšší odborné školy veterinárního zaměření

Zdravotní omezení: Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky); Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud  nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty; Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty; Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování; Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž; Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity; Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání. Více viz. tento odkaz.

Charakteristika oboru:

  • Uplatní se v komplexu veterinárních činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů i samostatně podnikatelské činnosti. Veterinární asistenti mohou pomáhat veterinárním lékařům zejména při kontrole dodržování veterinárních podmínek v chovu zvířat, ve výrobě a zpracování živočišných produktů, při prohlídce jatečních zvířat a masa apod.
  • Absoloventi oboru mají možnost získat kromě maturity řidičské oprávnění skupiny B, myslivecké zkoušky a příslušné osvědčení, jež je opravňuje k výkonu odborných činností (např. inseminační kurz apod.)
  • Součástí přípravy je odborná učební praxe na pracovištích chovu skotu, africké zvěře a drůbeže České zemědělské univerzity v Praze, školní zemědělský podnik Lány a v ambulancích veterinárních lékařů.

    Uplatnění absolventů v oboru:

      Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní jako veterinární technici (veterinární asistenti) při preventivní, dozorové, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti ve státní správě, v podnicích a institucích. Jedná se o komplex veterinárně technických činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů. Absolventi se mohou také uplatnit v chovech hospodářských a exotických zvířat, při zpracování živočišných produktů, v laboratořích, při výrobě a distribuci krmiv, v pojišťovnictví, na referátech ochrany přírody a životního prostředí, v oblasti marketingu a managementu, ve firmách zacházejících se zdravotnickým materiálem a ve státní správě obecně. Mohou také samostatně podnikat. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách zejména v oborech veterinárních a zemědělských, ale i v jiných oborech s přírodovědným zaměřením.

Učební plán:

Teoretické předměty - Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Občanská nauka, Tělesná výchova, Fyzika, Chemie, Informační a komunikační technologie, Technologie, Ekonomika, Latinský jazyk

Odborné předměty - Biologie, Biochemie, Biochemie, Mikrobiologie a parazitologie, Anatomie a fyziologie zvířat, Výživa a chov zvířat, Veterinární legislativa, Zájmové chovy zvířat, Patologie, Farmakologie, Chirurgie a ortopedie, Laboratorní technika, Reprodukce a inseminace zvířat, Hygiena a technologie potravin, Motorová vozidla

Učební plán oboru 43-41-M/01 Veterinářství

Název vyučovaného 

předmětu

Počet týdenních vyučovacích hodin

celkem

za oblast

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

Povinné

Zkr.

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

ČJL

2

2

3

4

11

12

Cvičení z českého jazyka

CČJ

0

0

0

1

1

Anglický jazyk

ANJ

3

3

3

3

12

13

Cvičení z anglického jazyka

CANJ

0

0

1

0

1

Občanská nauka

OBN

2

1

1

1

5

5

Fyzika

FYZ

2

0

0

0

2


10

Chemie

CHEM

2

2

0

0

4

Biologie

BIO

2

2

0

0

4

Matematika

MAT

4

3

3

2

12

13

Cvičení z matematiky

CMAT

0

0

1

0

1

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

8

Informační a komunikační technologie

ICT

1

1

1

1

4

4

Ekonomika

EKO

1

1

1

0

3

3

Aplikovaná biologie

ABIO

0/1

0/1

0

0

2

6

Biochemie

BICH

0

1

0

0

1

Mikrobiologie a parazitologie

MIPA

0

2/1

0

0

3

Anatomie a fyziologie zvířat

ANFY

2

1/1

0

0

4

18

Latinský jazyk

LAJ

1

0

0

0

1

Výživa a chov zvířat

VÝCH

2/1

2

1

2

9

Kynologie

KYN

1

0

0

0

1

Zájmové chovy zvířat

ZCHO

1/1

1

0

0

3

Patologie

PAT

0

2/1

0

0

3

20

Farmakologie

FAR

0

0

2

0

2

Reprodukce a inseminace zvířat

REI

0

0

2/1

0/1

    4

Nemoci zvířat

NEM

0

2

2

2/1

7

Chirurgie a ortopedie

CHO

0

0

1

1

2

Laboratorní technika

LAT

0

0

0

1/1

2

Hygiena a technologie potravin

HYTE

0

0

2/1

3/1

7

7

Veterinární legislativa

VLEG

0

0

0

1

1

1

Motorová vozidla

MV

0

0

2

0

2

2

Učební praxe

PRX

0/2

0/2

0/1,5

0/1,5

7

7


Celkem

33

32

32,5

29,5

1

130

Volitelné

Cvičení z anglického jazyka

CAJ

0

0

0

1

1

Cvičení z matematiky

CMAT

0

0

0

1

1

Nepovinné

Zkr.

Myslivost

MYS

0

0

2/1

0

3

Celkem

0

0

3

0

3Přehled využití týdnů ve školním roce

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

VÝUKA

34

34

34

30

ODBORNÁ PRAXE – UČEBNÍ (v předmětech)

2+2

2+2

-

3+1

ODBORNÁ PRAXE – BLOKOVÁ

1/2

1/2

-

-

ODBORNÁ PRAXE - INDIVIDUÁLNÍ

2

1

2

1

EXKURZE

1 den

2 dny

2 dny

-

ČASOVÁ REZERVA

1

2

3

0

40

40

40

35

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.