Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje                  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Projekt  je  zaměřen  na  podporu  pedagogických  pracovníků  včetně  vedoucích  pedagogických

pracovníků a středního managementu škol, a to formou vzdělávání, mentoringu a síťování se zkušenými kolegy, dále na zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání a  podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory a řemesla cestou intenzivní spolupráce mezi mateřskými, základními, středními a vyššími odbornými školami v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele. Významná část Projektu je zaměřena na podporu polytechnického vzdělávání včetně investic do technického vybavení a rozvoj gramotností, zejména digitálních, včetně investic do vybavení. Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem s cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání.

 

Naše škola se zapojila do následujících aktivit:


  • Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení


  • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ / VOŠ


  • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem


  • Stáže pedagogů SŠ / VOŠ u zaměstnavatelů

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.