Přírodní zahrada - vodní a mokřadní biotop

Během školního roku 2020/2021 jsme vybudovali v areálu školy zahradní jezírko s litorálním pásmem. Břehová linie byla vytvarována místními přírodními kameny, jezírko bylo osázeno vhodnými rostlinami a keři. Jezírko se nachází v areálu školy a současně na území CHKO Křivoklátsko, v okolí se vyskytuje také vzácná fauna, především chráněné druhy obojživelníků a hmyzu. Předpokládáme, že tyto druhy jezírko osídlí a následně se stane zdrojem jejich monitorování a výzkumu žáků naší školy.

V blízkosti je vybudován jednoduchý dřevěný přístřešek o rozměrech 4 x 4 m, na přístřešku je zelená střecha osázená směsí rozchodníků, netřesků a travin. V rámci výuky odborných předmětů v naší lesnické škole se snažíme trávit co nejvíce času v terénu (zejména v hodinách praktických cvičení) a maximálně využít místní potenciál přírodního prostředí. Naším cílem je vybudování vodní plochy s rozmanitým společenstvem vodních a vlhkomilných rostlin s bahnitými přechodovými zónami a suchým břehem olemovaným výsadbou různých druhů trvalek, které by měly mít vazbu na ostatní vysazené druhy v areálu školy, tak aby došlo k optické provázanosti a spojení břehových partií se zbytkem zahrady. Předpokládáme, že se po čase tato vodní plocha stane „vlastním“ ekosystémem bohatým na faunu a floru. 

Žáci zde budou moci poznat proces sukcese ve společenstvu, proměnu biotopu v jednotlivých ročních obdobích, osidlování živočišnými druhy. Celoročně budou moci provádět měření některých parametrů kvality vody s využitím kufříků pro práci v terénu z naší laboratoře, budou aktivně zkoušet některé metody studia ekosystému a pozorovat fungování samočistících mechanismů ve vodním prostředí. Pro možnost pozorování a odpočinku lokalitu vybavíme lavičkami, do přístřešku budou umístěny stoly a lavice na sezení.

Arboretum školy se v rámci tohoto projektu rozrostlo také o 10 listnatých stromů a 20 keřů. Žáci se budou aktivně podílet na výsadbách břehových linií, naučí se způsobům množení jednotlivých druhů rostlin a tím postupně výsadby obohacovat či obnovovat, budou se účastnit pravidelné údržby vodní plochy i celého okolí. Biotop bude nově využíván pro zatraktivnění akcí pravidelně organizovaných školou v oblasti environmentální výchovy (Den stromů i ornitologická setkání, setkání žáků v rámci projektu Erasmus, pro regionální ZŠ a MŠ). V neposlední řadě se místo stane celoročním zázemím pro ubytované studenty na DM a účastníky letních prázdninových kurzů. Při výsadbách žáci pod odborným dohledem pochopí nároky jednotlivých druhů rostlin na výšku vodního sloupce a substrát, rozdíly mezi rostlinami vodními, mokřadními a vlhkomilnými.

„Tento projekt je spolufinancován

Státním fondem životního prostředí ČR na základě

rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Výše finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky činí Kč 357.000,-, celková předpokládaná výše podpory je Kč 420.000,-.

Ministerstvo životního prostředí               

Státní fond životního prostředí ČR

www.sfzp.cz

www.mzp.cz

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.