Vážení uchazeči,

vyhlašuji první kolo jednotné přijímací zkoušky (JPZ) do prvního ročníku oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství a 41-46-M/01 Lesnictví zakončené maturitní zkouškou.

Určuji termín školní přijímací zkoušky (ŠPZ) do prvního ročníku pro obory vzdělání 41-56-H/01 Opravář lesnických strojů, 33-56-H/01 Truhlář a 41-56-H/01 Lesní mechanizátor zakončené výučním listem.

Určuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů o studium pro rok 2024/2025 a stanovuji jednotná kritéria tohoto přijímacího řízení.

 1. Pro školní rok 2024/2025 je k dispozici 60 volných míst
 2. Kritéria přijímacího řízení:

- studium je vhodné pro dívky i pro chlapce a to bez ohledu na obor vzdělání

- podmínkou je úspěšně ukončená povinná školní docházka

- výhodou je kladný vztah k přírodě, lesu, myslivosti, chovu hospodářských i domácích zvířat 

- důležité je prokázání zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Tuto způsobilost si necháte potvrdit na přihlášce k přijímacímu řízení svým ošetřujícím praktickým lékařem. 

VET - Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky); závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud  nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty; závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty; Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování; závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž; závažné poruchy mechanizmu imunity; Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání.

LES -  Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování; alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest; nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání.

LM + OLS - Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky); přecitlivělost na látky ropného původu.

T - Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování. 

Více informací o zdravotních omezeních naleznete pod tímto odkazem.

 1. Potvrzení pro doložení prospěchu ze základní školy

Dle zákona stačí doložení prospěchu jakoukoliv formou, lze přiložit prostou fotografii nebo sken vysvědčení. Zároveň je možné i doložení jiným způsobem, např. potvrzením od základní školy s QR kódem. Je-li toto potvrzení digitální, musí být opatřeno elektronickým podpisem oprávněné osoby.

 1. Přihláška

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA).
  Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024.

Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1.2.2024 do 20.2.2024

 1. Rozdělení k jednotné přijímací zkoušce (JPZ)

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) 1. března 2024 určí, který uchazeč kde a kdy koná JPZ a předá tyto informace ředitelům středních škol.

Rozdělovat se bude primárně podle vzdálenosti školy od bydliště uchazeče a sekundárně podle kapacity školy pro JPZ. Je možné přiřadit uchazeče 2x do jedné školy.

 1. Pozvánky

Ředitel školy stanoví minimálně 2 termíny konání ŠPZ.

Pozvánky k JPZ a ŠPZ posílá ředitel školy, a to 14 dnů před termínem konání, a to buď odesláním zprávy v systému (platí pro elektronicky podané přihlášky) nebo zašle v listinné podobě (platí pro výpisy a tiskopisy).

 1. Termíny JPZ a ŠPZ

Řádné termíny přijímacích zkoušek:

 • JPZ: 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4-leté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou
 • ŠPZ: od 15 března do 23 dubna 2024 - 3-leté obory vzdělání zakončené výučním listem (pohovor s uchazečem)

Náhradní termíny:

 • JPZ: 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4-leté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou
 • ŠPZ: od 24. dubna do 5. května 2024 - 3-leté obory vzdělání zakončené výučním listem (pohovor s uchazečem)
 1. Stanovení pořadí uchazečů

Nově se pořadí uchazečů stanoví až po náhradním termínu

 1. května 2024 ředitel střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení – na veřejně přístupném místě ve škole a nahraje PDF soubor s podrobnými výsledky dle jednotlivých kritérií do systému.

Zápisové lístky se nepoužívají.

Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá.

Uchazeči v systému uvidí své výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku.

V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, zpravidla v tomto oboru podá „vzdání se“ svého místa, škola to zapíše do systému. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách.

 1. kolo přijímacího řízení

Centrálně řízené jako 1. kolo. Stejný princip jako v 1. kole, tedy možnost podání max. 3, resp. 5 přihlášek s prioritizací.

Do 2. kola se mohou hlásit:

 • uchazeči, kteří neuspěli v 1. kole přijímacího řízení,
 • uchazeči, kteří se vůbec nehlásili do 1. kola přijímacího řízení (nemohou se ale hlásit do maturitních oborů, protože nekonali JPZ),
 • uchazeči, kteří se vzdají svého přijetí v 1. kole do 21. května 2024.

Po proběhnutí zkoušek vyhlášení výsledků 21. června 2024.

 1. kolo přijímacího řízení
 • Podávání pouze tiskopisů, uchazeč nemůže využít systém.
 • Uchazeč potvrdí zájem – písemně volnou formou.
 • Střední škola posílá uchazeči rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dle výsledku přijímacího řízení.
 1. Uchazeč – cizinec
 • musí společně se žádosti o přijetí ke vzdělávání doložit doklad o dočasné ochraně (stačí kopie).
 • Pokud má uchazeč zájem, má právo konat přijímací zkoušku z matematiky v ukrajinském jazyce (doloží písemnou žádost), zároveň má právo požádat o prominutí konání přijímací zkoušky z českého jazyka (doloží písemnou žádost).
 • Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve všech vzdělávacích oborech na naší škole, bude ověřena rozhovorem v den konání přijímací zkoušky.
 • V případě, že žák nepožádá o konání přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce, bude mu automaticky navýšen časový limit o 25%.
 • K přihlášce ke vzdělávání uchazeč doloží motivační dopis obsahující jeho zájmy, koníčky a další informace, které dokazuji jeho vztah k danému oboru, o který projevil zájem. 
 1. Termín zveřejnění výsledků 1. a 2. kola ŠPZ

Pro obory vzdělání 41-56-H/01 Opravář lesnických strojů, 33-56-H/01 Truhlář a 41-56-H/01 Lesní mechanizátor bude po konání ŠPZ.

Zkušební schéma JPZ

                                                                              

  Pro bližší informace sledujte web www.prihlaskynastredni.cz

  Kritéria přijímacího řízení (zohlednění):
  archive-solid.svg

  FORMULÁŘE PRO UCHAZEČE UKRAJINSKÉ NÁRODNOSTI:

  АНКЕТИ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДЖАННЯ

  Žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka

  Прохання відмовитися від вступного іспиту з чеської мови

  Žádost o konání přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinštině

  Заява для проведення вступного іспиту з математики з української мови

  Mgr. Alexandra Lochová, ředitelka školy

  inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.