STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, KŘIVOKLÁT

Vzdělávání v oborech Lesnictví, Veterinářství, Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů a Truhlář

Informace o přijímacím řízení

Vážení uchazeči,

vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství a 41-46-M/01 Lesnictví, určuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů o studium těchto oborů zakončených maturitní zkouškou pro rok 2023/2024 a dále stanovuji jednotná kritéria tohoto přijímacího řízení. Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání zakončených výučním listem.
1. Pro školní rok 2023/2024 je k dispozici 41 volných míst
2. Kritéria přijímacího řízení:
- studium je vhodné jak pro dívky tak pro chlapce a to bez ohledu na obor vzdělání
- podmínkou je úspěšně ukončená povinná školní docházka
- výhodou je kladný vztah k přírodě, lesu, myslivosti, chovu hospodářských i exotických zvířat a podnikání
- důležité je prokázání zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Tuto způsobilost si necháte potvrdit na přihlášce k přijímacímu řízení svým ošetřujícím praktickým lékařem. 
- s ohledem na vysokou zátěž při práci ve vynucené poloze v terénu, při činnostech v rámci praktického vyučování na odloučených pracovištích a v lese nejsou tyto obory vhodné pro uchazeče trpící nemocemi pohybového ústrojí, závažnými alergickými chorobami dýchacího ústrojí nebo alergiemi v případě práce v terénu, záchvatovými a kolapsovými stavy v případě předpokladu řízení motorových vozidel a závažnými onemocněními srdce a oběhové soustavy, vylučujícími středně velkou fyzickou zátěž. Zdravotní rizika v průběhu vzdělávání posoudí podle potřeb u jednotlivých žáků jejich ošetřující praktický lékař.
3. Jednotná přijímací zkouška (CERMAT)
- budeme hodnotit počet získaných bodů z didaktických testů z matematiky a z českého jazyka a literatura (cizinci jednotnou zkoušku z ČJL nekonají a znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru, bude ověřena rozhovorem). 
- Na celkovém hodnocení splnění kritérií se podílí bodové hodnocení jednotné přijímací zkoušky (60%) a bodové hodnocení předchozího vzdělávání (40%). Zohledněny budou také výsledky okresních, krajských a celostátních kol soutěží. 
- vzorové didaktické testy a procvičování naleznete zde - https://prijimacky.cermat.cz/
4. Termíny jednotné přijímací zkoušky stanovilo MŠMT takto:
- 1. řádný termín: 13.4.2023
- 2. řádný termín: 14.4.2023
- 1. náhradní termín: 10.5.2023
- 2. náhradní termín: 11.5.2023
5. Doručená přihláška bude písemně potvrzena. 
- seznam uchazečů seřazený podle výsledku přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn a aktualizován na webových stránkách školy a na vývěsce ve vchodu školy. 
                                                                              Mgr. Alexandra Lochová, ředitelka školy
Kritéria přijímacího řízení:

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.