Implementace Krajského akčního plánu vzdělávání Středočeského kraje 

s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655

v rámci operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

Schválená finanční podpora pro školu činí Kč 4.131.365,-

Období realizace: od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2020


V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského (dále IKAP) se většina pedagogických pracovníků naší školy zúčastnila exkurzí společně se studenty naší školy. Na těchto exkurzích se seznámili s novými poznatky z oborů, které pedagogové vyučují. 

Například zavítali na LS Žatec, kde získali poznatky o moderním způsobu provádění výchovných zásahů v lesním hospodářství. Jedná se o prořezávky a probírky v porostu. Dále získali poznatky o ochraně lesa (problémy s kůrovcem, s extrémním suchem, s dalším podkorním hmyzem, větrem atd.), o budování lesních staveb (odvodňování, příčné a podélném sklony na lesních komunikacích, zpevňování skládek, točny atd.). Byli seznámeni s postupy prací při obnově borových porostů, které odumírají v důsledku sucha. 

Při exkurzi v Západních Čechách si pedagogové prohloubili poznatky o čerpání dotací a majetkových poměrech v subjektech lesního hospodářství. Dále byli seznámeni s nejnovější problematikou pěstování a ochrany lesa na pracovištích lesů v Západních Čechách. Prohloubili si znalosti v oblasti rekultivací a zalesňování nelesních ploch, dále se seznámili s metodikou využívání lesnických zařízení pro veřejnost a s formami zvyšování zájmu veřejnosti o lesnický provoz. Poznali faunu a flóru mnoha chráněných oblastí a nové způsoby ochrany biodiverzity. Většina těchto znalostí byla následně zařazena do výuky a slouží k motivaci žáků. 

Při exkurzi do Severních Čech a Polska se pedagogové společně se žáky seznámili v oboře Žehušice s chovem vzácných bílých jelenů a černých daňků, prohlédli si oborní zařízení i skladbu oborních porostů, také se seznámili s novými způsoby pěstování modřínů a jedle v Polsku, s postupy změny druhové skladby na lokalitách ohrožených suchem a kůrovcem. V národním parku KRNAP byli seznámeni s ochranou vzácných druhů živočichů a rostlin a se způsoby motivace veřejnosti k ochraně lesa. V praxi si pedagogové i žáci vyzkoušeli, jak oslovit veřejnost a zaujmout ji tak, aby navštěvovali přírodu a vhodně se k ní chovali. Rovněž zde pedagogové získali nové zkušenosti, jak pracovat s mládeží a širokou veřejností. 

Na Vysoké škole veterinární v Brně získali pedagogové přehled o tom, které znalosti žáků obě fakulty preferují, které poznatky musí ve své výuce prohloubit a rozšířit. Žáci si vyzkoušeli přijímací testy. Taktéž byli seznámeni na veterinárních fakultách i na lesnické fakultě s výzkumem prováděným těmito fakultami a s výsledky z těchto výzkumů.

Na odborných pracovištích v Žížicích, Račičich, Lánech a v Rakovníku získali žáci i pedagogové přehled o současně platných metodách chovu malých i velkých zvířat (drůbež, ryby, koně, krávy, prasata, lamy, antilopy). 

Na dalších pracovištích si vyzkoušeli provádění inseminace a kastrace prasat, prakticky si vyzkoušeli výpočet krmných dávek pro jednotlivé druhy zvířat. Taktéž prakticky prováděli vyšetřování březích ovcí.

Pravidelně se u nás v rámci projektu IKAP konaly 3 kroužky, a to dva přírodovědné a kroužek Jezdectví, který probíhal na Rodinné stáji Račice. Kroužky se musely bohužel předčasně ukončit v březnu t.r. z důvodu stavu nouze v České republice. V přírodovědných kroužcích si jak žáci, tak pedagogové prohlubovali své znalosti z odborných předmětů, v jezdeckém kroužku se žáci seznamovali s chovem a péčí o koně a prakticky se zdokonalovali v jízdě na koni. V kroužcích byly využívány pomůcky zakoupené díky projektu IKAP. Mezi ně například patří zakoupení 3D a 2D modelů, kostra prasete divokého, veterinární pomůcky, přístroje a nástroje a mnohé další vybavení. Všechny tři kroužky se těšily hojné účastí a oblíbenosti našich žáků. Byly postaveny na praktických a metodických činnostech.

Škola si velmi cení, že v rámci projektu IKAP mohla pořídit mnohé vybavení, a to zvláště pro dvě odborné veterinární učebny, mezi ně patří například  pořízení RTG, pitevní stoly, kostra prasete divokého, mnoho veterinárního vybavení – stomatologické kufříky, 2D a 3D pomůcky, vybavení učeben lavicemi, židlemi, keramickými tabulemi, projektory, pořídili jsme hudební nástroje pro výuku hraní na lesnici a borlici (hudební nástroje využívané při slavnostních příležitostech), dále jsme zakoupili motorové pily, kalače, sekery, pásma,  stromolezecké stupačkové soupravy a také jsme pořídili nové vybavení do mechanizačních dílen, a to inspekční kameru, svářecí invertor a autodiagnostiku. V Křivoklátě, dne 9. 6. 2020

Přírodovědný kroužek I - Ing. Miroslav Měsíček
Přírodovědný kroužek II - Mgr. Eliška Libovická
Jezdecký kroužek - Dominika Skalská
Projektové dny - informace a fotogalerie

Podpora polytechnického vzdělávání

Bude nakoupeno vybavení odborné učebny pro maturitní obory Veterinářství a Lesnictví i pro
učební obory Opravář lesnických strojů a zařízení, Lesní mechanizátor a Truhlář. Mezi toto
vybavení patří například RTG, 2D a 3D modely, nerezové pitevní stoly a další
odborné příslušenství. Do odborných předmětů budou nakoupeny nové motorové pily,
křovinořezy, stupačkové soupravy, hoblice, zařízení pro odsávání dřevního odpadu a další
odborné vybavení.
V odborné učebně Veterinářství budou probíhat názorné ukázky z výuky odborných předmětů
i odborná cvičení z předmětů: patologie, biochemie, mikrobiologie a parazitologie, anatomie
a fyziologie zvířat, farmakologie, chirurgie a ortopedie, laboratorní techniky apod.

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

V rámci této aktivity bude naše škola podporovat spolupráci se zaměstnavateli v oblasti
odborných exkurzí pro pedagogické pracovníky a žáky, které jsou zahrnuty v ŠVP školy a
navazují na teoretickou výuku. Odborné exkurze se budou konat pro maturitní i učební obory
v oblasti lesnictví, ekologie, zemědělství, veterinářství a truhlářství.


Kroužek jezdectví
Lektor: Dominika Skalská
Termín konání: září 2018 - červen 2020
Náplň kroužku:
Žáci mají možnost se seznámit s chovem koní ve všech jeho aspektech, tedy ustájení koní, krmení, komunikace s koněm, jízda na koni. Kroužek probíhá v Rodinné stáji Račice. V teoretické části budou využívány výukové obrazy a 3D modely koně pořízené z projektu IKAP. 


Kroužek Přírodovědný 
Lektor: Mgr. Eliška Libovická
Termín konání: září 2018 - červen 2020
Náplň kroužku:
Žáci se seznamují s významem a způsobem chovu hospodářských zvířat, s jejich anatomií. Učí se používat potřebné nástroje.


Kroužek Přírodovědný 1
Lektor: Ing. Miroslav Měsíček
Termín konání: září 2018 - červen 2020
Náplň kroužku: 
Kroužek má široký záběr od obecné orientace v porostech s použitím mapy po zaměření se na jednotlivé skupiny živočichů a rostlin. Například přikrmování a pozorování zvěře, odchyt a kroužkování ptáků, měření stromů, roubování.


Projektový den ZŠ

Dne 25.9.2019 k nám přivítalo 52 žáků ze ZŠ Roztoky a 22 žáků ze ZŠ z Nového Strašecí. Děti se mohly seznámit s prací s vyvážecí soupravou a lesnickým traktorem, na dalším stanoviště na ně čekala poznávačka dřevin, šišek a stop zvěře. Dále si žáci vyzkoušeli zatloukání hřebíků nebo výrobu soviček ze šišek a na posledním místě na ně čekala jízda na koni a ZOO koutek.

Exkurze do Západních Čech a Norimberku.


Projektový den ZŠ

Naši žáci pod vedením Mgr. Alexandry Lochové ukázali žákům základní školy z Montessori Kladno a ZŠ Zbečno ukázky laboratorní techniky, mikrobiologie a parazitologie. Dále žáci poznávali minerály na naší geologické stezce, poznali práci s ruční pilou a sekyrou, práci s vyvážecí soupravou a práci s lesnickým traktorem.


Odborné exkurze

Veterinární a farmaceutická univezita Brno

Ústav chemických procesů Praha Suchdol

Veterinární a farmaceutická univezita Brno

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting