Lesnictví (41-46-M/01)

Základní informace:

Název a kód oboru: 41-46-M/01 Lesnictví
Délka přípravy: 4 roky
Forma studia: denní
Podmínky přijetí: úspěšné ukončení ZŠ devátým ročníkem
Přijímací řízení: ano - přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky s váhou 60%
Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška
Zdravotní podmínky: požaduje se zdravotní způsobilost ke studiu potvrzená lékařem
Možnosti dalšího studia: absolventi mohou dále studovat na vysokých školách

Zdravotní omezení: Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování; Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest; Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání. Více viz. tento odkaz.

Absolventi:

 • nacházejí uplatnění u všech lesnických subjektů, orgánů ochrany životního prostředí, státní správy,
  myslivosti apod.
 • během studia získávají oprávnění pro práci s motorovou pilou, křovinořezem, lovecký lístek, řidičský
  průkaz na osobní automobil, sběr reprodukčního materiálu lesních dřevin z vysokých stromů stupačkovou soupravou apod.
  Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Profilová část se skládá z těchto zkoušek:
 • Pěstování lesů: ústní zkouška
 • Povinně volitelný předmět (Hosp. úprava lesů, Ochrana lesů, Lesní těžba, Ekonomika): ústní zkouška
 • Praktická zkouška v lesních porostech

Učební plán:

Teoretické předměty - Český jazyk, Občanská nauka, Matematika, Fyzika, Tělesná výchova, Informační a komunikační technologie, Chemie, Anglický jazyk, Ekonomika

Odborné předměty – Biologie, Lesnická botanika, Lesnická zoologie, Nauka o lesním prostředí, Pěstování lesů,
Lesní těžba, Ochrana lesů a životního prostředí, Hospodářská úprava lesů a další.

Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Min. počet týdenních vyučovacích hodin Název vyučovaného předmětu celkem za oblast dispon. hodiny
Český jazyk 5 Český jazyk a literatura 10

0

Estetické vzdělávání 5
Cizí jazyk 10 Anglický jazyk 14 4
Společenskovědní vzdělávání 5 Společenská nauka 5 0
Přírodovědné vzdělávání 6 Fyzika, Chemie, Biologie, Ekologie 11 5
Matematické vzdělávání 8 Matematika 10 2
Vzdělávání pro zdraví 8 Tělesná výchova, Psychologie práce 9 1
Vzdělávání v IKT 4 Informační a komunikační technologie 4 0
Ekonomické vzdělávání 6 Ekonomika, Obchodní korespondence 6 0
Ekologie lesa 8 Nauka o lesním prostředí, Lesnická botanika, Lesnická zoologie, Ochrana přírody a krajiny, Environmentální výchova 17 9
Péče o lesní porosty 18 Pěstování lesů, Hosp. úprava lesů, Lesní těžba, Ochrana lesů 27 9
Technická zařízení a
doprava
6 Stroje a zařízení, Motorová vozidla, Lesní stavby, Lesnická geodézie 12 6
Myslivost 3 Myslivost 3 0
Disponibilní hodiny 36      
Celkem 128   128 36
Odborná praxe 280      

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting