INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Vážení uchazeči,

vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství a 41-46-M/01 Lesnictví, určuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů o studium těchto oborů zakončených maturitní zkouškou pro rok 2023/2024 a dále stanovuji jednotná kritéria tohoto přijímacího řízení. Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání zakončených výučním listem.
1. Pro školní rok 2023/2024 je k dispozici 41 volných míst
2. Kritéria přijímacího řízení:
- studium je vhodné jak pro dívky tak pro chlapce a to bez ohledu na obor vzdělání
- podmínkou je úspěšně ukončená povinná školní docházka
- výhodou je kladný vztah k přírodě, lesu, myslivosti, chovu hospodářských i exotických zvířat a podnikání
- důležité je prokázání zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Tuto způsobilost si necháte potvrdit na přihlášce k přijímacímu řízení svým ošetřujícím praktickým lékařem. 
- s ohledem na vysokou zátěž při práci ve vynucené poloze v terénu, při činnostech v rámci praktického vyučování na odloučených pracovištích a v lese nejsou tyto obory vhodné pro uchazeče trpící nemocemi pohybového ústrojí, závažnými alergickými chorobami dýchacího ústrojí nebo alergiemi v případě práce v terénu, záchvatovými a kolapsovými stavy v případě předpokladu řízení motorových vozidel a závažnými onemocněními srdce a oběhové soustavy, vylučujícími středně velkou fyzickou zátěž. Zdravotní rizika v průběhu vzdělávání posoudí podle potřeb u jednotlivých žáků jejich ošetřující praktický lékař.
3. Jednotná přijímací zkouška (CERMAT)
- budeme hodnotit počet získaných bodů z didaktických testů z matematiky a z českého jazyka a literatura (cizinci jednotnou zkoušku z ČJL nekonají a znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru, bude ověřena rozhovorem). 
- Na celkovém hodnocení splnění kritérií se podílí bodové hodnocení jednotné přijímací zkoušky (60%) a bodové hodnocení předchozího vzdělávání (40%). Zohledněny budou také výsledky okresních, krajských a celostátních kol soutěží. 
- vzorové didaktické testy a procvičování naleznete zde - https://prijimacky.cermat.cz/
4. Termíny jednotné přijímací zkoušky stanovilo MŠMT takto:
- 1. řádný termín: 13.4.2023
- 2. řádný termín: 14.4.2023
- 1. náhradní termín: 10.5.2023
- 2. náhradní termín: 11.5.2023
5. Doručená přihláška bude písemně potvrzena. 
- seznam uchazečů seřazený podle výsledku přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn a aktualizován na webových stránkách školy a na vývěsce ve vchodu školy. 
6. Uchazeč - cizinec musí společně se žádosti o přijetí ke vzdělávání doložit doklad o dočasné ochraně (stačí kopie). Pokud má uchazeč zájem, má právo konat přijímací zkoušku z matematiky v ukrajinském jazyce (doloží písemnou žádost), zároveň má právo požádat o prominutí konání přijímací zkoušky z českého jazyka (doloží písemnou žádost). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve všech vzdělávacích oborech na naší škole, bude ověřena rozhovorem v den konání přijímací zkoušky. V případě, že žák nepožádá o konání přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce, bude mu automaticky navýšen časový limit o 25%. K přihlášce ke vzdělávání uchazeč doloží motivační dopis obsahující jeho zájmy, koníčky a další informace, které dokazuji jeho vztah k danému oboru, o který projevil zájem. 
Termín zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení pro učební obory skupiny H a E ve všech formách vzdělávání je 22. duben 2023
                                                                              Mgr. Alexandra Lochová, ředitelka školy
Kritéria přijímacího řízení:

FORMULÁŘE PRO UCHAZEČE UKRAJINSKÉ NÁRODNOSTI:

АНКЕТИ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДЖАННЯ

Žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka

Прохання відмовитися від вступного іспиту з чеської мови

Žádost o konání přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinštině

Заява для проведення вступного іспиту з математики з української мови

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.