OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, KŘIVOKLÁT

Nabízíme vzdělávání v oborech Lesnictví, Veterinářství, Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů a Truhlář

Školní řád

1. Údaje o škole

Název školy: Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát 

Zřizovatel: Středočeský kraj 

REDIZO: 600007979
IZO: 107 820 218
IČ: 00069434
DIČ: CZ 00069434

Škola byla zřízena Středočeským krajem usnesením č. OŠMS/5962/2001 ze dne 6. 12. 2001 s účinností od 1. 10. 2001 a následujícími dodatky, jako příspěvková organizace.

Ředitel školy: Ing. Vratislav Dlohoš
Jmenován na základě usnesení zastupitelstva Středočeského kraje, č. 048-23/2012 RK ze dne 11.6.2012 s účinností od 1.8.2012 na dobu 6 ti let do 31.7.2018. 

Kontaktní údaj: 

Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181

Písky 181, 270 23  Křivoklát
Tel: +420 313 558 128-9
Mobil: +420 777 341 467

E-mail: sls.krivoklat@gmail.com  

2. Základní ustanovení 

Pro vnitřní potřebu SLŠ a SOU Křivoklát, Písky 181 (dále jen škola) vydávám školní řád, který je závazný pro všechny žáky školy. Žáci jsou povinni znát a dodržovat ustanovení tohoto řádu. S ustanovením řádu seznamují žáky třídní učitelé prokazatelně vždy při zahájení školního roku. Školní řád je zveřejněný na nástěnce v přízemí hlavní budovy školy a na internetových stránkách školy. 

3. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 

§ 1

Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků podle školského zákona 

(1)  Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) ze dne 24.9.2004, mají žáci právo.

 1. na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,
 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 3. volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,
 4. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
 5. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
 6. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona,

(2)  Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků,

(3)  Na informace podle odstavce 1 písmeno b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, případně osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. 

§ 2

Podrobnosti  k výkonu práv žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 

Žák má:

(1)  Právo na svobodu projevu. Připomínky na adresu školy může vznést prostřednictvím zákonných zástupců.

(2)  Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Za svoje názory nemůže být postihován tělesně ani duševně.

(3)  Právo na vzdělání. Má právo plně využívat materiální vybavení školy pro své vzdělávání a zájmovou činnost.

(4)  Svobodu ve výběru kamarádů.

(5)  Svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny.

(6)  Právo, aby byl ze strany pedagogických pracovníků respektován soukromý život jeho rodiny. O způsobu výchovy žáka v rodině rozhodují oba rodiče nebo zákonní zástupci, tudíž nesou i primární odpovědnost za něj.

(7)  Právo být chráněn před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním. Cítí-li se žák jakýmkoliv způsobem poškozován ze strany spolužáků nebo pracovníků školy a je-li tato skutečnost prokazatelná, má právo na prošetření záležitosti a sjednání nápravy.

(8)  Právo na volný čas, přiměřený odpočinek, účast při hře či oddechové umělecké a sportovní činnosti úměrné jeho věku.

(9)  Právo na odměnu za produktivní práci, vykonávanou v odborném výcviku. Výše odměny se řídí platnými předpisy.

(10)Právo na ubytování v domově mládeže a stravování ve školní jídelně. 

§ 3

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků nezletilých podle školského zákona 

(1) Žáci jsou povinni

 1.  řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,
 2. dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 3. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

(2) Zletilí žáci jsou dále povinni

 1. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 2. dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem v § 7 odst.1 – 5,
 3. oznamovat škole údaje podle § 28 odst.2 a 3 školského zákona (jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

(3) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni

 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
 2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
 3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem v § 7 odst. 1 – 5,
 5. oznamovat škole údaje o žákovi podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona (jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 

§ 4

Podrobnosti k výkonu povinností žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 

(1) Žáci jsou povinni dodržovat ve škole i mimo ni zásady slušného chování, zejména

 • chovat se slušně ke všem zaměstnancům i návštěvníkům školy,
 • zdravit ve škole všechny dospělé osoby pozdravem „dobrý den“,
 • chovat se slušně, přátelsky a ohleduplně k ostatním spolužákům,
 • být v chování a kultuře slovního vyjadřování příkladem ostatním spolužákům,
 • při akcích pořádaných školou se chovat ukázněně a dbát pokynů pedagogického dozoru, dbát zásad občanského soužití a společenského chování při všech příležitostech, nepoškozovat svým chováním a jednáním na veřejnosti jméno školy. 

Režim školy 

§ 5

Organizace vyučování 

(1) Vyučovací hodina trvá 45 minut, v odborném výcviku 60 minut.

(2) Teoretické vyučování začíná v 7.25 hodin, praktické vyučování začíná v 7.30 hodin. Přestávky mezi vyučováním trvají 5 minut, přestávka na svačinu 20 minut, přestávka na oběd 30 minut. Vyučování se řídí rozvrhem hodin.

(3) Délka učebního dne v odborném výcviku je 6 hodin 1. ročníku, 7 hodin ve 2. a 3. ročníku.

(4) Před nástupem na odborný výcvik předávají žáky vychovatelé učitelům OV, po skončení odborného výcviku učitelé OV vychovatelům osobně.

(5) Organizace učebního dne v odborném výcviku: 

1.ročník
oborvýuka svačinavýukaobědvýukapředání žáků
LM 7.30 – 9.30  9.30 – 9.40 9.40 – 13.40 13.40 – 14.00 14.00 – 14.15 14:15 – 14:30
T 7.30 – 9.30 9.30 – 9.40 9.40 – 12.00 12.00 – 12.20 12.20 – 14.00 14.00 – 14.15
OLS 7.30 – 9.30 9.30 – 9.40 9.40 – 12.15 12.15 – 12.35 12.35 – 14.00 14.00 – 14.15
2. a 3. ročník
oborvýukasvačinavýukaobědvýukapředání žáků
LM 7.30 – 9.30 9.30 – 9.40 9.40 – 13.40 14.00 – 14.20 14.20 – 15.00 15.00 – 15.15
T 7.30 – 9.30 9.30 – 9.40 9.40 – 12.00 12.00 – 12.20 12.20 – 15.00 15.00 – 15.15
OLS 7.30 – 9.30 9.30 – 9.40 9.40 – 12.15 12.15 – 12.35 12.35 – 15.00 15.00 – 15.15

  § 6

Povinnosti žáků vyplývající z režimu školy 

(1)  Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování všech povinných a volitelných předmětů, které si zvolil.

(2)  Žák je povinen po celou dobu docházky do školy se pilně učit, osvojovat si znalosti a dovednosti stanovené učebními plány a svědomitě se na vyučování připravovat.

(3)  Žák je povinen se slušně oblékat a ve vyhrazených prostorách školy se přezouvat.

(4)  Žák je povinen přinášet na vyučování potřebné učebnice, potřeby a pomůcky podle rozvrhu hodin, případně podle pokynů vyučujícího. Žák je povinen nosit na vyučování žákovský, nebo studijní průkaz.

(5)  Žák je povinen být na svém místě před zahájením vyučovací hodiny, případně vyučovacího dne. Během výuky nesmí bez souhlasu vyučujícího svoje místo opouštět. Svoje místo v učebně i na pracovišti udržuje v pořádku a čistotě.

(6)  Vyrušovat při vyučování nebo se zabývat činnostmi, které s vyučováním nesouvisejí, je žákům zakázáno.

(7)  Do odborných učeben odcházejí žáci organizovaně sami a čekají před učebnou na příchod vyučujícího. Pokud se vyučující do 5 minut po zvonění nedostaví, zástupce třídy jde ohlásit jeho nepřítomnost do kanceláře nebo zástupci ředitele.

(8)  Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce. Cenné věci se nedoporučuje do školy donášet. Mobilní telefony a další elektronická mobilní zařízení musí být při výuce vypnuty. Notebooky a tablety lze použít jen s výslovným souhlasem učitele. V případě, že žák bude při výuce používat mobilní telefon nebo jiná elektronická zařízení bude to považováno jako porušení školního řádu.

(9)   Ztráty věcí hlásí žák neprodleně příslušnému pedagogickému pracovníkovi. Škola neručí za ztráty z neuzamčených místností či skříněk a pojišťovna je nehradí.

(10) Nalezené věci předá nálezce ihned vyučujícímu či do kanceláře školy.

(11) Dojíždění žáků do školy vlastním prostředkem povoluje na žádost zákonných zástupců ředitel školy. Škola v tomto případě nezodpovídá za možný úraz žáka. Onemocní-li žák infekční chorobou nebo se dostane s infekční chorobou do styku, oznámí to zákonný zástupce nezletilého žáka nebo žák zletilý neprodleně řediteli školy. O účasti tohoto žáka ve vyučování rozhodne příslušný lékař.

§ 7

Nepřítomnost žáků při vyučování, omlouvání nepřítomnosti 

(1)  Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo akcí pořádaných školou z důvodů předem známých, požádá o uvolnění žáka jeho zákonný zástupce písemně, žák zletilý osobně:

 • z jedné vyučovací hodiny vyučujícího,
 • z jednoho dne nebo jeho části třídního učitele nebo učitele OV,
 • ze dvou a více dnů ředitele školy.

Je-li žák ubytován na domově mládeže, uvědomí o tom současně vychovatele. Ten mu vydá příslušný tiskopis, který žák vyplní a na kterém uvolnění žáka potvrdí třídní učitel, učitel OV, vychovatel a ředitel školy.

(2)  Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo akcí pořádaných školou z důvodů předem neznámých, je povinen zákonný zástupce žáka, žák zletilý osobně, nejpozději do 3 kalendářních dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. U žáků ubytovaných na domově mládeže toto oznámí i vychovateli.

(3)  Žák je povinen po skončení nepřítomnosti ve škole neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů, odevzdat třídnímu učiteli písemnou omluvenku s uvedení důvodu nepřítomnosti. Později odevzdané omluvenky budou považovány za neplatné. Za omluvenku se považuje:

 • omluvenka podepsaná zákonným zástupcem žáka,
 • omluvný list v žákovské knížce podepsaný zákonným zástupcem žáka nebo lékařem,
 • lékařské potvrzení o nemoci,
 • potvrzení o zpoždění prostředku veřejné dopravy,
 • předvolání na lékařské vyšetření (ošetření),
 • úřední předvolání nebo potvrzení (přijímací zkoušky na střední školu, svědci u soudu, policejní vyšetřování apod.).

Žáci zletilí mohou omlouvat svou nepřítomnost pouze lékařským potvrzením, potvrzením o zpoždění prostředku veřejné dopravy, předvoláním na lékařské vyšetření (ošetření), úředním předvoláním nebo potvrzením (soud, policie apod.).

Za neomluvenou absenci budou proti žákovi uplatněna kázeňská opatření, až po možnost vyloučení ze školy.

(4)  Zákonný zástupce může nezletilého žáka omluvit z vážných rodinných důvodů při nepřítomnosti v trvání nejvíce dvou dnů za pololetí, tuto možnost mají i žáci zletilí. Za rodinné důvody se považuje:

 • účast na svatbě rodinného příslušníka,
 • úmrtí rodinného příslušníka,
 • stěhování do jiného místa bydliště.

Zletilí žáci v těchto případech doloží úřední potvrzení.

(5)  Nepřítomnost nezletilého žáka pro nemoc může zákonný zástupce písemně omluvit v trvání dvou po sobě následujících dnů. Při delší nepřítomnosti pro nemoc může škola vyžadovat lékařské potvrzení.

(6)  Zamešká-li žák za pololetí 20 % výuky, není v příslušném pololetí klasifikován a je   přezkoušen před komisí v náhradním termínu, který určí ředitel školy. Žák není klasifikován z jednotlivých předmětů i při nižší absenci, pokud nesplní příslušný tématický celek učebních osnov a je přezkoušen před komisí z tohoto tématického celku.

(7)  Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl uvolněn, klasifikován.

(8)  Ředitel školy může žáka se zdravotním postižením uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen.

§ 8

Zacházení se školním majetkem 

(1)  Žák je povinen šetrně zacházet se zapůjčenými učebnicemi, učebními pomůckami, nářadím, pracovními oděvy a obuví a ostatním majetkem školy, který při všech činnostech ve škole používá. Žák šetrně zachází nejen s věcmi svými, ale i s věcmi spolužáků a zaměstnanců školy.

(2)  Poškodí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti školní majetek, majetek spolužáků, zaměstnanců školy či jiných osob, jsou rodiče tohoto žáka povinni škodu nahradit. Za úmyslné poškozování cizího majetku se považuje i psaní na školní lavice a do učebnic.   

§ 9

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

(1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno klasifikací.

(2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka se dále řídí odst. 1, 3 – 11 § 69 školského zákona. 

§ 10

Hygiena a bezpečnost práce 

(1)  Žák má povinnost chovat se při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků i jiných osob.

(2)  Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečného chování při všech činnostech, zejména:

 • dodržovat provozní řády dílen a odborných učeben,
 • dodržovat zásady bezpečného chování ve třídách, chodbách, schodištích, šatnách, tělocvičně a ostatních prostorách školy a domova mládeže.

(3)  Žák je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, se kterými byl vyučujícími prokazatelně seznámen.

(4)  Při odborném výcviku je žák povinen používat pracovní oděv, obuv a OOPP, kterými byl vybaven, podle charakteru a rizik vykonávané činnosti, je povinen udržovat tyto prostředky ve čistém a funkčním stavu.

(5)  Žák je povinen každé i sebemenší poranění své či svých spolužáků oznámit příslušnému pedagogovi.

(6)  Žák má zakázáno přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním, zejména:

 • zbraně všeho druhu,
 • výbušniny a chemikálie,
 • návykové látky.

(7) Při akcích pořádaných školou mimo objekt školy dbají žáci pokynů pedagogického dozoru.

(8) Žáci jsou povinni se v určených školních prostorách přezouvat, chodit slušně a čistě   

oblečeni a upraveni.

(9)  Žáci jsou povinni dbát na osobní hygienu, zvlášť před jídlem a po použití WC.

(10)       Na pracovištích se zvláštními hygienickými předpisy jsou žáci povinni používat předepsané hygienické ochranné pomůcky. 

§ 11

Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

(1) Žákům je zakázáno fyzicky nebo duševně šikanovat ostatní žáky školy, zejména na nich    

      vyžadovat pod pohrůžkou různé služby, předměty nebo peníze.

(2) Žákům je zakázáno kouřit ve všech prostorách objektu školy, na pracovištích odborného 

výcviku a na všech akcích, pořádaných školou.

(3)  Žákům je zakázáno donášet, přechovávat a požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky poškozující zdraví ve všech prostorách školy, na pracovištích odborného výcviku a na všech akcích, pořádaných školou.

(4) Žákům je zakázáno vstupovat do všech prostor školy (i venkovních) pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.

(5) Žák je povinen podrobit se orientačnímu vyšetření při podezření, že je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

(6) Žákům je zakázáno propagovat ve škole hnutí omezující lidská práva a svobody. 

§ 12

Chování ve školní jídelně 

(1)  Žáci přicházejí do jídelny přezuti, strava se vydává podle denního řádu.

(2)  Do jídelny nemohou žáci vstupovat v pracovním oděvu.

(3)  V jídelně se staví žáci ukázněně do zástupu podle pokynů pedagogického dozoru.

(4)  Žáci šetrně zacházejí s vybavením a zařízením jídelny, způsobené škody jsou povinni uhradit.

(5)  Z jídelny je zákaz vynášení jídla, nádobí a příborů.

(6)  Po jídle odcházejí žáci bez otálení z jídelny. 

§ 13

Žákovské služby 

(1)  Třídní učitelé určují žákovské služby na určité období, zpravidla na jeden týden.

(2)  Povinností služby je zejména:

 • před vyučováním odemknout třídu, po vyučování třídu zamknout,
 • hlásit vyučujícímu závady na vybavení třídy,
 • zhasínat elektrické osvětlení ve třídě,
 • udržovat v čistotě tabuli,
 • podle pokynů vyučujícího přinášet z kabinetů pomůcky na vyučování,
 • zajišťovat pořádek ve třídě,
 • po vyučování uklidit třídu a vynést odpadky na určené místo.  

Školní řád byl projednán a schválen školskou radou dne 26. 1. 2015.

 

Aktualizace školního řádu 1. 2. 2015

Stáhnout dokument

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.