STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, KŘIVOKLÁT

Vzdělávání v oborech Lesnictví, Veterinářství, Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů a Truhlář

Školní meteostanice Davis Vantage Pro2

ELEV: 375 m LAT: 50° 03' 30" N LONG: 13° 53' 46" E

Online data / Průběžná data / Kamera (nové)


Teplota vzduchu, pocitová teplota a index horka

Teplota vzduchuPoctivá teplotaIndex horka

Outside Temp (Teplota vzduchu) patří mezi základní meteorologické prvky udávající tepelný stav ovzduší, to  znamená schopnost vzduchu přijímat, nebo předávat tepelnou energii. Měří se teploměrem, který je chráněn před přímým slunečním zářením tzv. radiačním štítem ve výšce 2 m nad zemským povrchem. Teplota vzduchu se v České republice měří ve °C.

Wind Chill (Pocitová teplota) bere v úvahu vliv větru na naše vnímání venkovní teploty. Lidské tělo za  teplot nižších než 37 °C ohřívá okolní vzduch. Jestliže je bezvětří, tento ohřátý vzduch se nehýbe   a tím na těle vytváří izolační vrstvu. Pokud ale začne foukat vítr, tento ohřátý vzduch odvane  pryč a náš subjektivní pocit chladu se zvýší.

Heat Index (Index horka) je vypočítán pomocí relativní vlhkosti a vnější teploty. Výsledkem je jak „horký“ vzduch cítíme. Když je relativní vlhkost nízká, pocitová teplota bude nižší než je objektivní teplota, protože vypařování potu probíhá rychleji, a tak se tělo ochlazuje. Jakmile je ale relativní vlhkost  vysoká (vzduch je nasycen vodními parami), pot se již tak rychle neodpařuje a pocitová  teplota se zvyšuje. 


Směr a rychlost větru

Směr větruRychlost větru

Vítr je meteorologický prvek, který popisuje proudění vzduchu v určitém místě atmosféry v daném časovém okamžiku vzhledem k zemskému povrchu. Vzniká mezi dvěma místy s odlišným tlakem vzduchu. Pro popis vlastností větru jsou podstatné dvě veličiny - rychlost a směr větru, které se měří s pomocí anemometru. Rychlost větru se měří ve výšce 10 m nad povrchem země a udává se v metrech za sekundu případně kilometrech za hodinu (1 m/s = 3,6 km/hod.). Směr větru můžeme vyjádřit  pomocí světových stran (N – sever, E – východ, S – jih, W – západ). 

Wind direction (Směr větru) se měří s pomocí anemometru. Směr větru můžeme vyjádřit pomocí světových stran (N – sever, E – východ,     S –  jih,  W – západ). 

Wind Speed (Rychlost větru) se měří ve výšce 10 m nad povrchem země a udává se v metrech za sekundu případně kilometrech za hodinu (1 m/s = 3,6 km/hod.). Směr větru  můžeme vyjádřit   pomocí světových stran (N – sever, E – východ, S – jih, W –  západ).


Vlhkost vzduchu, rosný bod a tlak vzduchu

Vlhkost (Outside Humidity) je základní vlastnost vzduchu. Vlhkost vzduchu udává, jaké množství vody v plynném stavu (vodní páry) obsahuje dané množství vzduchu. Množství vodní páry je časově velice proměnlivé a liší se také od místa k místu. Z pohledu meteorologie a klimatologie má množství vodních par zásadní význam, protože je na něm závislé počasí a místní podnebí.

Rosný bod (Dew Point) - teplota rosného bodu - je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami (relativní vlhkost vzduchu dosáhne 100 %). Pokud teplota klesne pod tento bod, nastává kondenzace. Teplota rosného bodu je různá pro různé absolutní vlhkosti vzduchu: čím více je vodní páry ve vzduchu, tím vyšší je teplota rosného bodu, čili tím vyšší teplotu musí vzduch (a pára) mít, aby pára nezkondenzovala. Naopak pokud je ve vzduchu vodní páry jen velmi málo, může být vzduch chladnější, aniž pára zkondenzuje.

Tlak vzduchu (Barometer) je síla, která působí v daném místě atmosféry kolmo na libovolně orientovanou plochu jednotkové velikosti (1 m2), je vyvolána tíhou vzduchového sloupce sahajícího od hladiny, ve které se tlak zjišťuje, až k horní hranici atmosféry. Tlak vzduchu se měří s pomocí rtuťových tlakoměrů, aneroidů a barografů v pascalech (Pa) nebo jejich násobcích, např. hektopascalech (1 hPa = 100 Pa). Pro vzájemné porovnávání se používá tlak redukovaný na hladinu moře. Tento tlak je průměrně 1013,25 hPa (tzv. normální atmosférický tlak).


Denní, měsíční a roční úhrn srážek

Srážky (Day, Month, Year) jsou vodní kapky, nebo ledové částice vzniklé v důsledku kondenzace (zkapalňování vodní páry) nebo desublimace (přeměna plynného skupenství přímo ve skupenství pevné) vodní páry v ovzduší. Jde tedy o všechnu atmosférickou vodu v kapalném, nebo tuhém skupenství, vypadávající z různých druhů oblaků, mlhy, nebo usazující se na zemském povrchu či na předmětech v atmosféře. Platí, že 1 mm srážek = 1 l vody na 1 m2. Pozn.: Grafy znázorňují pouze množství srážek kapalných.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.